Tài liệu sử dụng Sap2000 và một số ví dụ

by - 20:29

Tài liệu sử dụng Sap2000 và một số ví dụ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Sap2000 version 10.0.1 dành cho sinh viên và những người dùng SAP của Nguyễn Thạc Vũ

Ví dụ hướng dẫn tính khung bằng Sap 2000
Ví dụ hướng dẫn tính dầm liên tục bằng Sap 2000 version 10.0.1


Link dowload:Pass giải nén: k3102a.info

You May Also Like

0 nhận xét