tài liệu quản lý dự án

by - 18:53

tài liệu quản lý dự án

tài liệu quản lý dự án


Tài liệu quản lý dự án.
Xin lưu ý : Một số tài liệu sử dụng font chữ VNI, thông thường hay sử dụng ở miền Nam, ít sử dụng ở miền Bắc và miền Trung. Quý độc giả nhớ cài đặt font chữ VNI để dễ dàng xem tài liệu.


Phân LoạiThứ tự

Mô tả ngắn

Download

Hoạch định dự án1Biểu đồ RACIBieuDoRACI.doc
2PPlanning-HauPPlanning-Hau.ppt
3ProjPlanning-HProjPlanning-H.ppt
4WPvaWBS 1June 2007WPvaWBS 1June 2007.ppt
Quản lý tiến độ1ChuyenDe-coXLanChuyenDe-coXLan.ppt
2Gây chậm trể quản lý dự ánGayChamTreQLDA.pdf
3Kiểm soát WandCstraightlineKiemSoatWandCstraightline.ppt
4PPlanning-HauPPlanning-Hau.ppt
5refer-P Planning-haurefer-PPlanning-hau.doc
Quản lý rủi ro1CommunicationManainPMCommunicationManainPM.ppt
2Quản lý rủi roQuanLyRuiRo.pdf
3Risk allocation-LTVanrisk allocation-LTVan.doc
4Risk_opRisk_op.ppt
Quản lý cung ứng1Cung ứng điện tửCungUngDienTu.ppt
2Đấu thầu trong xây dựngDau thauXDVN.ppt
3Mẫu bảng điểm chấm thầuMauBangDiemChamThau.rar
4Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đấu thầuMauBaoCaoDanhGiaHSDTXL-TB.doc
5Mẫu biên bản họp xét thầuMauBienBanHopXetThau.rar
6Mẫu hợp đồng tư vấnMauHopDongTuVan.doc
7Mẫu hồ sơ mời thầuMauHoSoMoiThau.rar
8Tài liệu quản lý cung ứngQuanLyCungUng.ppt
Quản lý hợp đồng1Hợp đồng Việt Nam tổng quátFIDIC_HDVNTongQuat.ppt
2Gợi ý lựa chọn hình thức hợp đồngGoiYLuaChoHinhThucHD.doc
3Hợp đồng kinh tế theo điều kiện chungHDKTTheoDKChung.ppt
4Hợp đồng kinh tế theo điều kiện Việt NamHDKTTheoDKVN.ppt
5Mẫu hợp đồng EPC Theo thông tư 02 - 2005MauHDEPCTheoTT 02_2005.doc
6Mẫu hợp đồng thi công theo thông tư 02 - 2005MauHDTCTheoTT02_2005.doc
7Mẫu hợp đồng tư vấn theo thông tư 02 - 2005MauHDTuVanTheoTT02_2005.doc
8Mẫu hợp đồng theo thông tư 02 - 2005MauHDTheo02_2005.doc
Thẩm định dự án1Khung phân tích dự án1-KhungPhanTichDA.ppt
22-BaoCaoNganLuuDA2-BaoCaoNganLuuDA.ppt
3Kỹ thuật chiết khấu đồng tiền3-KyThuatChietKhauDongTien.ppt
4Các chỉ tiêu thẩm định dự án4-CacChiTieuThamDinhDA.ppt
5Quan điểm thẩm định dự án5-QuanDiemThamDinhDA.ppt
6Phân tích lạm phát6-PhanTichLamPhat.ppt
7Quy mô và thời điểm đầu tư7-QuyMoVaThoiDiemDauTu.ppt
8Lợi nhuận và rủi ro8-LoiNhuanVaRuiRo.ppt
9Kỹ thuật phân tích rủi ro9-KyThuatPhanTichRuiRo.ppt
10Phân tích mô phỏng11-PhanTichMoPhong.ppt
11Phân tích với Crystalball12-PhanTichVoiCrystalball.ppt
12Bảng hệ số chiết khấuPhuLuc-BangHeSoChietKhau.doc
Quản lý chi phí1FormforcollectdatatinhBCWP.xlsFormforcollectdatatinhBCWP.xls
2Tổng mức đầu tưHinh1_TongMucDauTu.doc
3Tổng mức dự toánHinh2_TongMucDuToan.doc
4Kiểm soát dự án xây dựngKiemSoatDAXDBangScurve.ppt
5Lập và quản lý chi phí xây dựngLapVaQuanLyCPXD.pdf
6Ma trận hoàn thànhMaTranHoanThanh.xls
7Phân tích EVPhanTichEV.ppt
8Quản lý chi phí dự ánQuanLyChiPhiDuAn.ppt
9Quản lý chi phíQuanLyChiPhiTheoPMI.ppt
10Sổ tay quản lý tài chínhSoTayQuanLyTaiChinh.pdf
11Tích hợp chi phí khối lượngTichHopChiPhiKhoiLuong.doc
12Ước tính chi phí cơ bảnUocLuongChiPhiKTCB.ppt
13Ước lượng tổng mức đầu tưUocLuongTongMucDT.ppt
Iso trong Quản lý dự án1Hoạch định chương trìnhHoachDinhChuongTrinh.rar
2Nhân lực và đào tạoNhaLucVaDaoTao.rar
3Chính sách chất lượngChinhSachChatLuong.doc
4Iso 9001 - 9002 trong xây lắpISO9001_2000TrongXayLap.ppt
5Hoạch định hệ thống chất lượngLuuDoHoachDinhHeThongChatLuong.doc
6Ma trận trách nhiệm quyền hạnMaTranTrachNhiem_QuyenHan.doc
7Sơ đồ tổ chức công tySoDoToChucCongTy.doc
8Sổ tay chất lượng công ty xây lắpSoTayChatLuongCtyXayLap.doc
9Hoạch định chất lượngTT02Hoach dinh chat luong.doc
10Xem xét của ban lãnh đạoTT04_XemXetCuaBanLanhDao.doc
11Đào tạoTT06_DaoTao.doc
12Đấu thầuTT07_DauThau.doc
13Hoạch định chất lượng công trìnhTT09_HoachDinhChatLuongCongTrinh.doc
14Đánh giá nhà cung cấp thầu phụTT10DanhGiaNhaCungCapThauPhu.doc
15Mua hàng dịch vụTT11MuaHangDichVu.doc
16Sửa chữa bảo trìTT12_SuaChuaBaoTri.doc
17Nhận biết, xác định nguồn gốc sản phẩmTT13NhaBietXacDinhNguonGocSP.doc
18Kiểm soát phương tiện theo giỏi dữ liệu công trườngTT15KiemSoatPhuongTienTDDLCongTruong.doc
19Theo giỏi, đo lường quá trìnhTT17_TheoGioiDoLuongQuaTrinh.doc
20Kiểm tra, nghiệm thuTT18_KiemTraNghiemThu.doc
21Đang cập nhậtĐang cập nhật

You May Also Like

0 nhận xét