Giáo trình quản trị dự án đầu tư

by - 19:46

Giáo trình quản trị dự án đầu tư

Quản trị dự án đầu tư:
giáo trình - Đỗ Trọng Hoài.- Đại học Đà Lạt
Chương 1 : Các khái niệm cơ bản
Chương 2 : Phân tích thị trường sản phẩm của dự án
Chương 3 : Phân tích về kỹ thuât- công nghệ
Chương 4 : Nguyên cứu tổ chức quản lý dự án 
Chương 5 : Phân tích tài chính các dự án đầu tư
Chương 6 : Phân tích các hiệu quả kinh tê - xã hội các dự án đầu tư
Chương 7 : Thẩm định dự án đầu tư
Câu hỏi ông tập và bài tập
Tài liệu tham khảo


You May Also Like

0 nhận xét