Câu hỏi và câu trả lời khi bảo vệ đồ án bê tông cốt thép 1

by - 04:41


Ồ ÁN BÊTÔNG CỐT THÉP 1
Câu 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo. Câu 2. Vì sao phải cắt uốn cốt thép- Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt thép. Vị trí cắt uốn xác định dựa vào hình bao monen và khả năng chịu lục của các tiết diện dầm. Câu 3. Cái gì chịu lực trong bản? - Trong bản lực cắt thường bé nên bêtông đủ khả năng chịu cắt. Câu 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: Tại sao lại có sự khác nhau đó? - Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo 
- Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. 
- Dầm chính là kết cấu chịu lực chính trên sàn, nó được xem là bị phá hoại khi có sự hình thành khớp dẻo. Do vậy phải tính theo sơ đồ đàn hồi, bảo đảm an toàn cho kết cấu. Còn với dầm phụ và bản, khi hinh thành khớp dẻo thì kết cấu vẫn còn làm việc được , ta tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả năng làm việc của kết cấu. 
Câu 5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép?- ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn phía là dầm nên có sự hình thành khớp dẻo tạo thành kết cấu khung ba khớp làm tăng khả năng chịu lực của các ô bản ở giữa ( Hiệu ứng vòm ) . Các ô bản ở ngoài, do chỉ có ba phía là dầm, một phía gốI lên tường, ở đó coi như không có momen do dó không có sự hình thành khớp dẻo- không được giảm thép. 
Câu 6. Ad là gì ? Ad phụ thuộc vào gì ? 
- Ad là hệ số hạn chế dầm tính theo sơ đồ khớp dẻo. 
- Ad phụ thuộc vào mác béton: 
+ Nếu mác béton # > 300 thì Ad = 0,3 tương ứng a = 0,37 
+ Nếu mác béton # > đð500 thì Ad = 0,255 a = 0,3 
Câu 7. Vì sao tại các tiết diện ở gối tựa ta phảI kiểm tra điều kiện 
- Vì tính toán theo sơ đồ khớp dẻo, các khớp dẻo dự kiến xuất hiện ở các gối tựa, do đó tạI các tiết này phải kiểm tra đk trên 
Câu 8. Khi tính toán thép trong dầm chính ngườI ta dùng giá trị momen nào ? Tại sao? - Khi tính toán dầm chính người ta dùng giá trị momen tại mép gối mà không dùng giá trị lớn nhất ở chính giữa các gối tựa. Lí do : trong thực tế sự phá hoại xảy ra theo tiết diện mép gối chứ không phảI tiết diện có momen lớn nhất ở chính giữa trục gối.
Câu 9. đoạn kéo dài cốt thép so vớI mặt cắt lý thuyết có tác dụng gì
- TL : khi tính toán ta chỉ tính theo tiết diện thẳng góc nên ta cần kéo dài cốt thép để đảm bảo an toàn trên tiết diện nghiêng 
Câu 10. Trị số trong dầm phụ phụ thuộc vào gì?
- phụ thuộc vào tỷ số Pd/Gd
Câu 11.Trong dầm nên chọn tối đa mấy loại đường kính?
- Nên chọn không quá 3 loại đường kính để tiện cho thi công. 
Câu 12. Ho xác định như thế nào? tại sao?
- Ho lấy từ tâm cốt thép chịu kéo đến mép cốt thép chịu nén,thể hiện chiều cao làm việc của vật liệu.Vì khả năng chịu kéo của bê tông kém nên khi làm việc lớp bê tông miền kéo bị nứt và không tham gia chịu lực,lúc này chỉ có cốt thép miền kéo tham gia chịu lực nên Ho đc xác định như trên
Câu 13. Tại sao chiều dày lớp bảo vệ phía trên dầm chính lại lấy lớn hơn của dầm phụ( thường lấy từ 5->8cm)?
- Tại vì lớp cốt thép trên cùng của dầm chính phải đặt dưới lớp thép trên cùng của dầm phụ(đặt so le giữa 2 lớp cốt thép của dầm phụ) 
Câu 14. Tại sao khi cắt cốt thép ta thường cắt cốt thép ở lớp trên trước?
-Tại vì để đảm bảo ho vẫn đủ lớn , có nghĩa là vẫn đảm bảo khả năng chịu lực của dầm. 
Câu 15. Sau khi cắt uốn thép , lượng cốt thép đi vào gối là bao nhiêu?
- Lượng cốt thép được neo vào gối có diện tích không ít hơn 1/3 cốt thép ở giữa nhịp. 
Câu 16. Tại sao có thể coi dầm chính là dầm liên tục kê lên cột và tường?
- Vì trong nhà đã có tường và vách chịu tải trọng ngang( gió ) các khung chủ yếu chịu tải trọng thẳng đứng.Dầm chính kê tự do lên các cột, nếu đúc liền với cột thì độ cứng đơn vị của dầm lớn hơn 4 lần độ cứng đơn vị của cột.
Câu 17. Ta có thể tăng kích thước tiết diện cột lên nữa được không?
- Không thể vì như thế độ cứng đơn vị của dầm sẽ < 4 lần độ cứng đơn vị của cột, và dầm sẽ không chuyển vị xoay được,lúc này có thể xem như là ngàm,không còn là khớp vì vậy không phải là dầm liên tục. 
Câu 18. Biểu đồ bao vật liệu thể hiện gì?
-Thể hiện khả năng chịu lực của dầm.
----------------------------------+_+--------------------------
*Một số câu hỏi khác :
1- cốt thép nào chịu mômen âm, cốt nào chịu mô men dương trong dầm. ( Chỉ vào bản vẽ để trả lời ) 
2- Tại sao điểm cắt (bước nhảy) trên biểu đồ bao mô men không trùng với điểm cắt thép. 
3- Lực cắt lớn nhất ở đâu ( Trên dầm chính hoặc dầm phụ) 
4- Tại sao uốn xiên cốt thép hay uốn xiên cốt thép để làm gì, có tác dụng gì vv… 
6- Xác định mặt cắt của thép như thế nào ? 
7- Tại sao có bước nhảy trên biểu đồ bao vật liệu 
8- Cốt đai có tác dụng gì 
9- Trong sàn cốt nào chịu lực 
10- Chỗ dậm phụ kê lên dầm chính phải bố trí cốt treo với khoảng cách là… 
Hỏi : Tại sao lại có khoảng cách này và tính nó như thế nào 
11- Cốt vai bò dung dể làm gì 
12- cốt vai bò chịu lực cắt ở đâu 
13- Tại sao trong bản phải uốn móc cốt thép, có tác dụng gì 
14- Tại sao trong dầm không uốn cốt thép ( Vì dung thép có gờ, không phảI tròn trơn ) 
15- Tại sao lại tính theo bản loại dầm 
16- Biểu đồ bao VL : bước nhảy, đoạn dốc (xiên)…. 
17- Tại sao phải bố trí cốt treo ( để chịu ứng suất cục bộ) 
18- Tính cốt treo như thế nào 
19- Tại sao dầm phụ, bản tính theo sơ đồ khớp dẻo, dầm chính tính theo sơ đồ đàn hộI 
20- Cốt cấu tạo dùng để làm gì 
21- Cốt đai dùng để làm dì 
22- đoạn kéo dài cốt thép giữa mặt cắt lý thuyết và mặt cắt thực tế tính như thế nào 
23- Tiết diện chịu mô men âm và dương trong dầm khác nhau như thế nào ( mô men âm thính theo tiết diện chữ nhật, dương tính theo tiết diện chư T) 
24- Tiết diện sau (trước ) là gì 
25- Tại sao phần dầm chính phía trên cột không có cốt treo 
26- Tính khoảng cách cốt đai như thế nào 
27- Trong dầm cái gì chịu lực cắt, cái gì chịu mô men
28- Bản loại dầm có thể tính theo bản kê 4 cạnh được không. - (quá được vì loại dầm là trường hợp riêng của kê 4 kạnh) 
29- Qđb là gì 
30- khi nào phải dùng cốt xiên 
31- Uốn cốt xiên để làm gì 
32- tiết diện chịu mô men âm và dương có khac nhau không 
33- Tiết diện trước (sau) là gì, ở đâu 

34- Vẽ sơ đồ tính trong dầm chính,dầm phụ? 
35-Tải trọng tính toán trong dầm chính,dầm phụ? 
36-Tại sao lại bố trí cốt treo? 
37-Tại vị trí bố trí cốt treo,nếu không dùng cốt treo thì bố trí thép bằng cách nào?Cách tính?
38-Tại sao hệ số k trong biểu đồ bao mômen dầm phụ lại phụ thuộc tỷ số p/g? 
39-Tại sao mômen max ở nhịp biên dầm phụ lại cách gối 0.425l ?
40. Cốt thép đặt trên gối trong bản để làm gì? 

41. Hàm lượng cốt thép hợp lý trong dầm phụ và dầm chính là bao nhiêu? 
42. Nêu cách chọn cốt thép dầm phụ? 

43. Chiều dày lớp bảo vệ trong dầm chính và dầm phụ chọn như thế nào? 
44. Trong biểu đồ mô men ở dầm phụ,mô men dương và mô men âm triệt tiêu cách gối bao nhiêu? 
45. Đoạn neo cốt thép được quy định như thế nào? Cốt thép chịu mô men âm và chịu mô men dương được neo ở đâu? 

46. Độ cứng đơn vị của dầm là gì? 
47. Trong trường hợp nào ta không phải tính cốt xiên? 
48. Cốt thép giá đặt để làm gì? Và cấu tạo như thế nào? Cách chọn cốt giá? 

49. Vì việc tính toán chỉ chiếm 40% nên thầy giáo sẽ hỏi nhiều về cấu tạo,ví dụ như thanh thép này là thép gì ? nhiệm vụ? cách chọn như thế nào

You May Also Like

0 nhận xét