Rãi taluy trong CAD dùng lệnh ME (không dùng lips)

by - 02:23

Hướng dẫn cách rãi taluy bằng lệnh ME trong CAD

Đầu tiên vẽ một đoạn taluy điển hình, bạn dùng lệnh block taluy đó lại (Đặt tên là taluy)
Tiếp theo dùng lệnh mesure(ME),


MEASURE

Select object to measure: Chọn đường dẫn hướng mái ta luy
Specify length of segment or [Block]: Nhập B

Enter name of block to insert: Gõ tên block chứa taluy muốn rãi (ở đây ta đặt là taluy như bên trên)

Align block with object? [Yes/No] <Y>: Nhập Y

Specify length of segment: Specify second point: Lựa chọn khoảng cách các Taluy

Chúc các bạn thành công!

You May Also Like

0 nhận xét